Læs her Vedbæk Hundeklubs vedtægter som PDF.

Vedtægter

 

for

 

Vedbæk Hundeklub

HV Logo Vedtaegter

 

Gammel Holte, april 2016

 

§ 1.             Navn og Hjemsted

 

Foreningens navn er Vedbæk Hundeklub og er hjemmehørende i Rudersdal Kommune. Foreningen er stiftet på generalforsamling afholdt den 10. april 1989. I 1994 fusionerede Vedbæk & Omegns Hundeklub med Vedbæk Agility Forening, og blev til den nuværende forening. Vedbæk & Omegns Hundeklub blev stiftet i 1968.

 

Supplerende navn: Dansk Agility Forening, Vedbæk.

 

§ 2.   Foreningens Formål

 

Foreningens formål er at arbejde for følgende punkter:

 

at    fremme lydighedstræning, agility og aktivering af hunde, uanset herkomst, race eller størrelse.

at    fremme forståelsen for aktivering af hunde og deres ejere gennem kammeratlig, sportslig og socialt samvær blandt medlemmer og trænere.

at    fremme agility og lydighedstræning som sport ved at behandle spørgsmål af betydning for agility og lydighed.

 

§ 3.   Foreningens tilknytning

 

Foreningen er medlem af / tilknyttet Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI Nordsjælland).

 

§ 4.   Medlemskab

 

Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser.

 

Som medlem kan optages enhver, der fremsætter ønske herom. Som deltagende hunde kan alle optages uanset herkomst, race eller størrelse, med undtagelse af de i §7C, nævnte forhold.

 

Fuld medlemsret indtræder ved indbetaling af årskontingent. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.

 

Foreningen er organisatorisk opbygget med generalforsamling, bestyrelse og medlemmer. Medlemmerne vælger bestyrelsen på den ordinære generalforsamling, jf. §5.

 

§ 5.   Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i Rudersdal Kommune.

 

A.       Indkaldelse

Den årlige generalforsamling skal afholdes senest den 30. april. Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til formanden senest 14. dage før generalforsamlingen.


Generalforsamlingen skal varsles senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse på klubbens hjemmeside, www.vedbaekhundeklub.dk. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato, tidspunkt, sted og dagsorden.

 

B.  Dagsorden

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning, ved formanden
  Beretningen for det forgangne år godkendes efterfølgende.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren
  Regnskabet for det forgangne år godkendes efterfølgende.
 4. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
  Forslag skal være formanden i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og revisor
 7. Eventuelt

 

C.  Afstemningsregler

Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Alle andre beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal.

 

Medlemmer under 18 år har stemmeret, men er ikke valgbare til bestyrelsesposter. Et medlem kan kræve skriftlig afstemning.

 

D.  Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt eller påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det ved skriftlig henvendelse til bestyrelse med nærmere angivet dags­orden. Indkaldelse skal ske senest 1 måned efter begæringens modtagelse, og med mindst 14 dages varsel.

 

§ 6.   Bestyrelsen

 

I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.

 

A.  Konstituering og valgperiode

Foreningens bestyrelse består af 5 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for en 2-årige periode. Mindst 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år, og mindst 2 i lige år. Der kan ske genvalg.

 

De af trænerne valgte træningsledere (1 fra agility og 1 fra lydighed) er fødte medlemmer af bestyrelsen. En træningsleder bidrager aktivt i tilrettelæggelse af træningen, sammensætning af hold, og er i øvrigt ansvarlig for trænernes uddannelse og videre udvikling.

 

Udtræder et bestyrelsesmedlem i løbet af valgperioden, kan bestyrelsen supplere sig selv blandt bestyrelsens suppleanter. Suppleanten indtræder indtil næste ordinære generalforsamling. Supplering af mere end 2 bestyrelsesmedlemmer kræver indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelse.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, sekretær og kasserer på første møde efter generalforsamlingen.

 

Supple­anter og revisor vælges hvert år.

 

B. Bestyrelsens opgave

Bestyrelsen har til opgave indenfor foreningen at fremme foreningens formål. Bestyrelsen må i videst muligt omfang søge kontakt og samarbejde med foreninger, udvalg, grupper og personer, der viser interesse eller arbejder for tanker, der er beslægtede med foreningens interesser og herigennem søge agility- og aktiveringstanken fremmet.

 

C.  Afholdelse af bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøder afholdes efter bestyrelsens bestemmelser - dog mindst 4 gange årligt. Endvidere kan bestyrelsesmedlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden, kræve bestyrelsesmøde afholdt inden 14 dage efter henvendelsen.

 

Ethvert bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når alle er indkaldt, og mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Der føres protokol over bestyrelsens handlinger. Bestyrel­sen træffer sine afgørelser ved stemmeflertal.

 

D.  Kompetence

Bestyrelsen kan ansætte og tilknytte lønnet eller ulønnet hjælp, og nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere specificerede opgaver. Udvalg er ansvarlige overfor bestyrelsen.

 

Tillidsposter er honorarfrie. Dog kan udgifter i forbindelse med varetagelse af foreningens arbejde dækkes efter bestyrelsens bestemmelser, såfremt der er økonomisk mulighed herfor. Medlemmer, der virker som trænere og instruktører i foreningen, skal i videst muligt omfang holdes økonomisk skadesløse med hensyn til udgifter, der har med deres virke i foreningen at gøre. Klubben betaler omkostningsgodtgørelse inden for de satser og regler, der gælder for frivillige trænere under DGI.

 


E. Trænerkompetence

Lydigheds- og Agilityafdelingerne ledes af 2 træningsledere, som også har som ansvar at udpege og uddanne nye trænere. Alle trænere skal deltage og gennemføre de relevante DGI trænerkurser. Kurserne betales af Vedbæk Hundeklub.

 

§ 7.   Kontingent

 

A.  Kontingent og medlemskab

Medlemskab er gyldigt, når kontingent er indbetalt til foreningen. Medlemmer af bestyrel­sen, samt trænere er fritaget for at betale kontingent.

 

Klubbens træningsledere er ansvarlige for at optagelse af medlemmer sker under hensyntagen til afsnit C.

 

B.  Træningsafgift

Træningsafgift dækker deltagelse i de af klubben udbudte træningstilbud.

 

C.  Udelukkelse

Udelukket fra optagelse er personer, der:

-         ikke er medlem

-         ikke har udvidet hundeforsikring/figurantdækning                            

-         ikke har lovpligtig vaccination til deres deltagende hund

-         med videresalg for øje køber hunde.

-         ved dom eller misbilligelse er udelukket fra andre foreninger eller organisationer på grund af voldelig adfærd overfor dyr eller usportslig optræden.

-         har overtrådt loven til værn om dyr.

-         modarbejder Vedbæk Hundeklub’s eller den i § 3 nævnte forenings interesse.

-         gennem opdræt eller køb af hund medvirker til udbredelsen af ulovlige hunderacer

 

Desuden forbeholder klubbens sig ret til:

-         ikke at optage personer, der ønsker at træne hunde, der ifølge racens oprindelige opdrætsbeskrivelse er klassificeret som kamp- eller vogterhunde.

-         ikke at optage hunderacer, som på grund af deres fysik kan blive udsat for skadelige påvirkninger ved dyrkning af agility, medmindre der foreligger en godkendelse fra førerens dyrlæge.

 

D.  Bortvisning

Klubbens træningsledere kan, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til øvrige ekvipagers sikkerhed og/eller mulighed for at gennemføre den fortsatte træning, vælge at bortvise allerede optagne medlemmer mod evt. hel eller delvis tilbagebetaling af kontingent og træningsgebyr.

 

E.  Klageret

Ethvert medlem der føler sig uberettiget udelukket eller bortvist i henhold til bestemmelserne i punkt C eller D, har ret til at få afgørelsen vurderet af klubbens bestyrelse efter henvendelse til klubbens formand. Bestyrelsen har herefter den endelige ret til at foretage en eksklusion.

 

§ 8.   Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kas­sereren udarbejder hvert år senest 30 dage før den årlige generalforsamling budget, driftsregnskab og status. Det af bestyrelsen godkendte regnskab udsendes på foreningens hjemmeside samtidigt eller snarest derefter med indkaldelsen og dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Regnskab og status skal revideres af foreningens revisor.

 

§ 9.   Køb, salg eller pantsætning

 

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved gældstiftelse, kan kun foregår ved 3 bestyrelsesmedlemmers underskrift.

 

§ 10. Foreningens Opløsning

 

Dersom en generalforsamling finder, at foreningens formål er udtømt, eller efter tidens forhold er uacceptabel, eller at foreningen ikke kan realisere de intentioner, som er nedlagt i vedtægternes formålsparagraf, kan to på hinanden følgende generalforsamlinger med 3/4 af de fremmødte stemmer, samt et flertal af bestyrelsens stemmer, træffe beslutning om, at foreningen opløses. Såfremt der ved opløsning er midler, materialer eller andre aktiver til rådighed, til falder disse Landsforeningen for Dyrenes Beskyttelse.


Vedtægter ændret på den ordinære generalforsamling 20. april 2016.